Pořadatelé

Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
Lékařská fakulta UK v Plzni
Fakultní nemocnice Plzeň
Česká asociace sester

Prezident kongresu

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
proděkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň
e: treska@fnplzen.cz

Organizační výbor

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Kural, Ph.D.
Mgr. Hana Šimandlová
Petra Koukolíčková, DiS.

Programový výbor

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
prim. MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D., FEBS
doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
prim. MUDr. Matej Škrovina, Ph.D.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.